[KITCHEN][풍림산업] 인천 학익 엑슬루타워

인천 학익 엑슬루타워

풍림산업    
인천 학익 엑슬루타워

위치
       인천광역시 남구 학익동 430번지
시공사
       (주) 풍림산업
세대수
       707세대
납품 시기       2010년 3월 ~ 2010년 7월
모델명
       ALNO SIGN
제품 특징
       고급스러운 천연 화강석과 광택도가 탁월한 하이그로시 도장 제품으로
       은은하고 고급스러운 주방 연출인천 학익 엑슬루타워 시공 사진